เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1999
วันที่ : 5 เมษายน 2564
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอยกเว้นดอกเบี้ย กรณีนำส่งรายการเดินบัญชีผ่านระบบ e-Withholding Tax เกินกำหนดเวลา
ข้อกฎหมาย : กฎกระทรวง ฉบับที่ 364 (พ.ศ. 2563)ฯ , ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 20)ฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข้อหารือ ธนาคารฯ หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอยกเว้นการชำระดอกเบี้ย กรณีนำส่งรายการเดินบัญชี ผ่านระบบ e-Withholding Tax เกินกำหนดเวลา มีข้อเท็จจริง สรุปได้ ดังนี้
1. ธนาคารฯ ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลและเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 20) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำส่งเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
2. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ธนาคารฯ ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรว่า ธนาคารฯ ไม่ได้ นำส่งรายการเดินบัญชี และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ธนาคารฯ ได้รับแจ้งจาก กรมสรรพากรเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารฯ นำส่งรายการเดินบัญชี ของวันที่ 19 และ 20 มกราคม 2564 ผ่านระบบ e-Withholding Tax ไม่ครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา กล่าวคือ ธนาคารไม่ได้นำส่งรายการเดินบัญชี ของวันที่ 19 มกราคม 2564 จำนวนเงินภาษี 37,946.40 บาท และวันที่ 20 มกราคม 2564 จำนวนเงินภาษี 5,325,045.81 บาท โดยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคารฯ ได้รับจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์จากทางกรมสรรพากร เรื่อง เตือนให้นำเงินภาษีและหรือดอกเบี้ยไปชำระ (ครั้งที่ 1)
3. อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ธนาคารฯ ได้นำส่งรายการเดินบัญชีของวันที่ 19 และ 20 มกราคม 2564 ที่นำส่งไม่ครบถ้วนดังกล่าว ผ่านระบบ e-Withholding Tax ให้แก่กรมสรรพากร และได้ชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,219.78 บาท ให้แก่กรมสรรพากร ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้นำส่งเงินภาษี จำนวน 37,946.40 บาท ของ วันที่ 19 มกราคม 2564 และเงินภาษีจำนวน 5,325,045.81 บาท ของวันที่ 20 มกราคม 2564 พร้อมรายการที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินภาษี ผ่านระบบ e-Withholding Tax ภายในกำหนดเวลาแล้ว ธนาคารฯ จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามข้อ 8 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 20)ฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ให้แก่ธนาคารฯ ด้วย
แนววินิจฉัย กรณีธนาคารฯ ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลและเงินภาษี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 364 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การนำส่งเงินภาษี ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 20)ฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารฯ จึงมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีพร้อมรายการที่เกี่ยวข้องกับ การนำส่งเงินภาษีและรายการเดินบัญชี ภายใน 4 วันทำการนับถัดจากวันที่ธนาคารได้รับเงิน ภาษีและรายการจากผู้มีหน้าที่นำส่งเงินภาษี ตามข้อ 6 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 364 (พ.ศ. 2563)ฯ และข้อ 6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 20)ฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เมื่อธนาคารฯ นำส่งรายการเดินบัญชี ผ่านระบบ e-Withholding Tax ให้แก่กรมสรรพากรเกินกำหนดเวลา จึงถือว่าธนาคารฯ ไม่นำส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากร ทั้งจำนวน ธนาคารฯ จึงต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่พ้น กำหนดเวลานำส่งเงินภาษี โดยคำนวณจากจำนวนเงินภาษีที่ต้องนำส่งสำหรับรายการข้อมูล ดังกล่าวนั้นทั้งจำนวนเสมือนมิได้นำส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากร จนกว่าจะนำส่งรายการ และข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรครบถ้วน ตามข้อ 8 (3) ของประกาศอธิบดี กรมสรรพากร (ฉบับที่ 20)ฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งการพิจารณายกเว้น ดอกเบี้ยดังกล่าว ไม่มีบทบัญญัติ แห่งกฎหมายให้อำนาจไว้แต่อย่างใด กรมสรรพากร จึงไม่อาจยกเว้นดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ ร้องขอได้
เลขตู้ : 84/51147

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-05-2023