เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/2910
วันที่ : 2 มิถุนายน 2564
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย : มาตรา 50 ทวิ , มาตรา 77/1 (20)
ข้อหารือ บริษัท ก. (บริษัทฯ) ได้ขออนุมัติผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และหารือปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้า มีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้
1. บริษัทฯ จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บนหลังคาอาคารเพื่อทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อขายพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่การไฟฟ้าฯ เป็นระยะเวลา xx ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากพื้นที่เช่าบนหลังคาอาคารทั่วประเทศ จำนวน xxx หลัง (ระยะเวลาสัญญาเช่าเท่ากับสัญญาขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฯ) บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ คือ ค่าเช่าพื้นที่บนหลังคาอาคารแต่ละหลัง ในอัตรารายเดือน โดยชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นระยะเวลา xx ปี บริษัทฯ ต้องออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนมาก และค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าในการ หล่อเลี้ยงระบบในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามหลังคาอาคารดังกล่าว บริษัทฯ ได้ชำระ ค่าไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฯ และการไฟฟ้าฯ ได้ออกใบกำกับภาษีในนามของบริษัทฯ ระบุ ที่อยู่ ณ สถานที่เช่าหลังคาอาคาร (ที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า) ในใบกำกับภาษี โดยไม่ได้ระบุ ที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขออนุมัติเกี่ยวกับหลักฐาน ภาษีอากร ดังนี้
    2.1 บริษัทฯ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีละ 1 ฉบับต่อสัญญา 1 ฉบับ แบบเดียวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้หรือไม่
    2.2 การไฟฟ้าฯ ได้ออกใบกำกับภาษีในนามของบริษัทฯ และระบุที่อยู่ ณ สถานที่ใช้ไฟฟ้า (ที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า) ในใบกำกับภาษีดังกล่าว แต่ไม่ได้ระบุที่อยู่สำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปคำนวณเป็นภาษีซื้อตามข้อ 15 (3) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็น แบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย 1. กรณีที่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในการใช้พื้นที่บนหลังคาอาคารแต่ละหลังในอัตรา รายเดือนให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองหลังคาอาคารเป็นระยะเวลา xx ปี บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระ การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงผ่อนผันให้บริษัทฯ ไม่ต้องออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ ผู้ครอบครองหลังคาอาคารในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และให้บริษัทฯ มีสิทธิออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นปีละ 1 ฉบับต่อสัญญา 1 ฉบับ ได้ ตามที่ร้องขอ ตามมาตรา 50 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในทันทีทุกครั้งที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้องขอ
2. กรณีใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบที่การไฟฟ้าฯ ออกให้แก่บริษัทฯ โดยระบุชื่อ บริษัทฯ แต่ที่อยู่ในใบกำกับภาษีเป็นที่อยู่ตามสถานที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าตามสัญญาเช่า พื้นที่บนหลังคาอาคารนั้น เนื่องจากสถานที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็น “สถานประกอบการ” ตามมาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขายของสถาน ประกอบการซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ได้
เลขตู้ : 84/51206

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-05-2023