เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/2962
วันที่ : 7 มิถุนายน 2564
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนตามคำพิพากษา
ข้อกฎหมาย : มาตรา 42 (17) , ข้อ 2 (87) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ
ข้อหารือ  กรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้หน่วยงานทางปกครองจ่ายเงิน ค่าทดแทนที่ดิน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ตามประกาศของธนาคารออมสิน ให้แก่เจ้าของที่ดินที่ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน์ ที่เกิดขึ้น จากการใช้อำนาจของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดในการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ การเข้าใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน โดยขอ หารือว่า เงินได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนดังกล่าวนั้น จะถือเป็นเงินได้ที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 2 (87) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 301 (พ.ศ. 2556)ฯ หรือไม่ อย่างไร และหาก ดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนดังกล่าว ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะถือเป็นเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย เงินค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับเนื่องจากความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ อำนาจของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ในการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ การเข้าใช้สอยหรือเข้า ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวล รัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (87) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ดังนั้น ดอกเบี้ย ของเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเช่นเดียวกัน
เลขตู้ : 84/51207

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-07-2023