เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3360
วันที่ : 29 มิถุนายน 2564
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีวัดจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 เตรส , มาตรา 40 (7) และ (8) , คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัดได้รับเงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์ เพื่อนำไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการบูรณะหรือก่อสร้างเสนาสนะของวัด ซึ่งแต่ละวัดก็ได้ไปว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของตนนั้น จึงขอทราบว่า กรณีที่วัดจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้าง ให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย กรณีวัดได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดำเนินการบูรณะหรือก่อสร้างเสนาสนะของวัดนั้น สัญญาดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ดังนั้น วัดซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) หรือ (8) แห่ง ประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือจ่ายให้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม ย่อมมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินได้ที่จ่าย พร้อมทั้งนำส่ง ภาษีเงินได้ดังกล่าวต่อกรมสรรพากร ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้ : 84/51210

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-05-2023