เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3361
วันที่ : 29 มิถุนายน 2564
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลจ่ายค่าอบรมสัมมนาให้แก่สมาคม
ข้อกฎหมาย : คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528ฯ
ข้อหารือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้จ่ายค่าอบรมสัมมนา ซึ่งเป็นเงินได้ พึงประเมินที่เป็นค่าจ้างทำของให้แก่สมาคม A. โดยสมาคมฯ มิได้เป็นสมาคมที่ได้รับ การประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร จึงขอหารือว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ในฐานะผู้จ่ายเงินได้ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8 (2) ของคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวล รัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ใช่หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย กรณีที่สมาคมฯ จัดอบรมสัมมนา เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ หากบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ได้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าวให้แก่สมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8 (2) ของคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้ : 84/51212

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-05-2023