เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1274วันที่ : 2 มีนาคม 2565

2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายกำหนดเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเดือนภาษีธันวาคม 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1383วันที่ : 9 มีนาคม 2565

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1406วันที่ : 10 มีนาคม 2565

4.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์ในสัญญากู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2021วันที่ : 31 มีนาคม 2565

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-07-2023