เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลซึ่งรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าทำงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/659วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา วิจัย และฝึกอบรมต่าง ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/662วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการวิจัยหรือให้บริการทางวิชาการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/663วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51) ภายในกำหนดเวลา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/667วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565

5.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสถานเอกอัครราชทูตถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม)/679วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565

6.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/704วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565

7.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินในตลาดการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/707วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565

8.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/709วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565

9.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/710วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565

10.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/824วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565

 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-01-2024