เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการพิจารณาความสัมพันธ์ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3356วันที่ : 2 มิถุนายน 2565

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิจากการตั้งดอกเบี้ยค้างจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3357วันที่ : 2 มิถุนายน 2565

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3442วันที่ : 6 มิถุนายน 2565

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3697วันที่ : 16 มิถุนายน 2565

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติงานโครงการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3753วันที่ : 20 มิถุนายน 2565

6.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียกที่ดินสินสมรสให้บุตร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3889วันที่ : 23 มิถุนายน 2565

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-04-2024