เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./542
วันที่: ลว. 24 มกราคม 2562
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (ฉ) และ มาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          มูลนิธิ A. (มูลนิธิฯ) ได้หารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน (หนังสือพระไตรปิฎกฯ) จำนวน 10,000 เล่ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณ และจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจในหลักธรรมได้ศึกษาคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หนังสือพระไตรปิฎกฯ เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

แนววินิจฉัย           หนังสือพระไตรปิฎกฯ เข้าลักษณะเป็นสินค้าประเภทหนังสือตามมาตรา 81 (1) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อมูลนิธิฯ นำเข้าหนังสือพระไตรปิฎกฯ จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมูลนิธิฯ จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 82/40832

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020