เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

หน้า :: 1 ::
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาทต่อปี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1528 วันที่ : 1 มีนาคม 2562
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1684 วันที่ : 7 มีนาคม 2562
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการให้แก่นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1702 วันที่ : 1 มีนาคม 2562
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอสิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนสองเท่าของการบริจาคสำหรับผู้บริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1830 วันที่ : 13 มีนาคม 2562
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหัก รายจ่ายใด ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2318 วันที่ : 28 มีนาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020