เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2562

หน้า :: 1 ::
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรเลีย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3729 วันที่ : 6 มิถุนายน 2562
2.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4024 วันที่ : 17 มิถุนายน 2562
3.
เรื่อง : ภาระภาษีอากร กรณีการโอนกิจการทั้งหมด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4194 วันที่ : 20 มิถุนายน 2562
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวมในระหว่างชำระบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4345 วันที่ : 25 มิถุนายน 2562

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020