เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2424วันที่ : 3 เมษายน 2562

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2788วันที่ : 24 เมษายน 2562

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าจ้างให้แก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2864วันที่ : 26 เมษายน 2562

4.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.2920วันที่ : 30 เมษายน 2562

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020