เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

หน้า :: 1 ::
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5430 วันที่ : 14 สิงหาคม 2562
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5474 วันที่ : 16 สิงหาคม 2562
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5723 วันที่ : 27 สิงหาคม 2562
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวสวีเดน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5733 วันที่ : 28 สิงหาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020