เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6060วันที่ : 10 กันยายน 2562

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแปลงสำรวจในอ่าวไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6082วันที่ : 11 กันยายน 2562

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในการยินยอมให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อบังคับการทำงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6329วันที่ : 17 กันยายน 2562

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6449วันที่ : 20 กันยายน 2562

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020