เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/290
วันที่: ลว.15 มกราคม 2562
เรื่อง: การยกเว้นภาษีอากร ตามมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 8)
ข้อหารือ

          กรณีที่บุคคลธรรมดาโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นว่า บุคคลผู้โอนจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานใดเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานประกอบการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อจะได้แจ้งให้เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ยกเว้นการเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

แนววินิจฉัย           การยกเว้นภาษีเงินได้กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 667) พ.ศ. 2561 บุคคลผู้โอนอสังหาริมทรัพย์และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์ จะต้องร่วมกันจัดทำหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลผู้โอนต้องแจ้งและส่งมอบหนังสือรับรองต่อเจ้าพนักงานที่ดินและอธิบดีกรมสรรพากร ตามข้อ 2 (4) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 8) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เลขตู้: 82/40831

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020