เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4230
วันที่: 30 มิ.ย. 2560
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ (604)
ข้อหารือ           ห้างฯ ประกอบธุรกิจโรงแรม เมื่อปี 2558 ห้างฯ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุง (Renovate) ห้องพัก โดยเปลี่ยนวัสดุปูพื้นของห้องพักจากเดิมที่เป็นพรมซึ่งได้มีการใช้งานมานาน เป็นวัสดุตามสมัยนิยม เช่น กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องยางลามิเนต ไม้ลามิเนต เป็นต้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จึงขอหารือว่า รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการเปลี่ยนวัสดุปูพื้นดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีห้างฯ ประกอบธุรกิจโรงแรมและได้ดำเนินการปรับปรุง (Renovate) ห้องพัก โดยเปลี่ยนวัสดุปูพื้นของห้องพักในโรงแรมจากเดิมที่เป็นพรมซึ่งได้มีการใช้งานมานานเป็นวัสดุตามสมัยนิยม หากการเปลี่ยนวัสดุปูพื้นดังกล่าวเป็นการทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินและก่อให้เกิดประโยชน์เกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการดำเนินการนั้นย่อมถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่มีสิทธินำไปหักเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากรายจ่ายที่ห้างฯ ได้จ่ายไปดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)ฯ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ห้างฯ ย่อมใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ได้
เลขตู้: 80/40416

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020