เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5760วันที่ : 6 กันยายน 2560
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการติดตั้งโทรศัพท์ในรายการพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5797วันที่ : 7 กันยายน 2560
3.เรื่อง : การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ตามสภาพ ณ วันนำเข้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5858วันที่ : 11 กันยายน 2560
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้จากการประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5872วันที่ : 12 กันยายน 2560
5.เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5945วันที่ : 14 กันยายน 2560
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงที่พนักงานได้รับเนื่องจากการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6132วันที่ : 21 กันยายน 2560
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6221วันที่ : 25 กันยายน 2560

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020