เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินได้จากการเป็นตัวแทนประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4383 วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560
2.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาจ้างทำของ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4444 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2560
3.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดและการขอคืนอากรแสตมป์สัญญาบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4626 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าและค่าอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4699 วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020