เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3652 วันที่ : 6 มิถุนายน 2560
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3879 วันที่ : 15 มิถุนายน 2560
3.เรื่อง : การเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จ (service charge) ของผู้ประกอบกิจการขายอาหาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4116 วันที่ : 26 มิถุนายน 2560
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4185 วันที่ : 29 มิถุนายน 2560
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4230 วันที่ : 30 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020