เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศผ่านเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อส่งต่อไปให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งอยู่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4963วันที่ : 2 สิงหาคม 2560
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการร่วมค้าเลิกประกอบกิจการและขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5228วันที่ : 15 สิงหาคม 2560
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินคืนทุนจากการเลิกบริษัทให้ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5459วันที่ : 23 สิงหาคม 2560
4.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรเกินกำหนดเวลา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5572วันที่ : 28 สิงหาคม 2560
5.เรื่อง : ภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร กรณีการแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5583วันที่ : 28 สิงหาคม 2560
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5640วันที่ : 31 สิงหาคม 2560

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020