เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ SANISEC
เลขที่หนังสือ : กค 0702/91 วันที่ : 10 มกราคม 2560
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/136 วันที่ : 11 มกราคม 2560
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากการให้ของที่ระลึกแห่งการทำงานนาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/210 วันที่ : 12 มกราคม 2560
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/371 วันที่ : 19 มกราคม 2560
5.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/477 วันที่ : 24 มกราคม 2560
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/530 วันที่ : 25 มกราคม 2560
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/699 วันที่ : 30 มกราคม 2560

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020