เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริษัทส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/935 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2560
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1017 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1259 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2560

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020