เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4116
วันที่: 26 มิ.ย. 2560
เรื่อง: การเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จ (service charge) ของผู้ประกอบกิจการขายอาหาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 มาตรา 77/1(10) และมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ค่าเซอร์วิสชาร์จ (service charge) ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าอาหารหรือไม่ หากเป็นส่วนหนึ่งของค่าอาหาร การเสียภาษีให้ค่าเซอร์วิสชาร์จ (service charge) ถูกต้องหรือไม่ และต้องลงบัญชีของผู้ประกอบการ อย่างไร
แนววินิจฉัย           ผู้ประกอบกิจการขายอาหารได้เรียกเก็บค่าบริการ (service charge) ในอัตราร้อยละของค่าอาหารจากผู้บริโภคที่มาใช้บริการ โดยได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีให้กับผู้บริโภค ค่าบริการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าอาหารตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร และถือเป็นรายได้ของกิจการหรือเกี่ยวเนื่องจากกิจการตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
เลขตู้: 80/40410

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020