เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6221
วันที่: 25 กันยายน 2560
เรื่อง:ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 31 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ข้อหารือ

          บริษัทฯ ได้รับส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามบัตรส่งเสริม โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการระกอบกิจการ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 บริษัทฯ จึงหารือว่า กรณีริษัทฯ ได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าว จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์มีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น จึงมีผลให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการซอฟต์แวร์ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น ดังนั้น ผู้จ่ายเงินค่าพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ต้องถ่ายสำเนาบัตรส่งเสริมให้ผู้ว่าจ้างเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการประกอบกิจการดังกล่าว
เลขตู้: 80/40476

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020