เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5459
วันที่: 23 สิงหาคม 2560
เรื่อง:ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินคืนทุนจากการเลิกบริษัทให้ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 (4) (ฉ) และมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         1. บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชี
         2. เมื่อบริษัทฯ คำนวณส่วนแบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันเลิกบริษัทฯ บริษัท A จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 จะได้รับเงินคืนทุนทั้งสิ้นจำนวน 264,666,613 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของ A (มูลค่าเงินลงทุนของ A จากการซื้อหุ้น ของบริษัทฯ จากธนาคารและการเพิ่มทุนทั้งสองครั้งของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 409,396,347 บาท) A จึงได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 144,729,734 บาท
         3. ในช่วงระหว่างที่ A เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจำนวนหุ้นและลดมูลค่าหุ้น หลายคราว อย่างไรก็ดี ทุกครั้งที่ลดทุนบริษัทฯ ได้นำทุนส่วนที่ลดทั้งจำนวนไปลดผลขาดทุนสะสมตามบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่ได้มีการคืนทุนใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้น
         4. บริษัทฯ เข้าใจว่าเมื่อบริษัทฯ นำส่งเงินส่วนแบ่งจากการเลิกบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยทุนที่ชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และทุนสำรอง ให้ A ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ เป็นจำนวน 264,666,613 บาทซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าเงินลงทุนที่ A ลงทุน A จึงไม่มีเงินได้ตามมาตรา (40) (4) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากรที่จ่ายจากประเทศไทย บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักหรือนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายภายใต้มาตรา 70แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอหารือว่า ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย            กรณีการเลิกบริษัทฯ เมื่อผู้ชำระบัญชีจัดการหนี้สินทั้งปวงของบริษัทฯ แล้ว และมีเงินคงเหลือที่จะแบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนนั้น เมื่อบริษัทฯ นำส่งเงินส่วนแบ่งจากการเลิกบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ทุนที่ชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และทุนสำรอง ให้ A ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ หากเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับดังกล่าว ตีราคาเป็นเงินได้ไม่เกินกว่าเงินลงทุนที่ A เคยได้ชำระไว้ ไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าวให้แก่ A ที่เป็นบริษัทในต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 80/40452

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020