เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5640
วันที่: 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         บริษัท อ.(บริษัทฯ) บริษัทฯ จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและได้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ใบอนุญาตฯ) ก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 แต่ยังไม่มีการก่อสร้างบริษัทฯ ได้ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างครั้งที่ 1 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2557 ครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 3 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยการก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการในปี 2559 กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)ฯ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หรือไม่ และจะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ได้หรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ มีความประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินตามมาตรา 3 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 นั้น ต้องไม่เป็นทรัพย์สินต้องห้ามตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 และทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาตามที่อธิบดีกำหนด ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว และตามข้อ 2 วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)ฯ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 300)ฯ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดังนั้น กรณีบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 หากบริษัทฯ มีการทำสัญญาจ้าง ใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงในลักษณะทำนองเดียวกันทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และไม่มีการลงทุน หรือต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินตามใบอนุญาตดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัทฯมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
เลขตู้: 80/40456

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020