เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8354
วันที่: 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          1. บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในปี 2559 บริษัทฯ ก่อสร้างอาคาร 4 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้อย่างชัดเจนว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
                    1.1. งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมงานพิเศษอื่นๆ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวมทั้งหมด 325 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ตามสัญญาแบ่งงานเป็น 10 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
                    1.2. งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์พร้อมงานพิเศษอื่นๆ จังหวัดสุโขทัย เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวมทั้งหมด 373 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ตามสัญญาแบ่งงานเป็น 10 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ฯ
                    1.3. งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด พร้อมงานพิเศษอื่นๆ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,920 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามสัญญาแบ่งงานเป็น 19 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
                    1.4. งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมงานพิเศษอื่นๆ จังหวัดสกลนคร เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวมทั้งหมด 325 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ตามสัญญาแบ่งงานเป็น 10 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
          2. บริษัทฯ มิได้ยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร (แบบ ภ.พ.05.1)เนื่องจากไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อ จากการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในกิจการทั้งสองประเภทตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา

แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 80/40519

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020