เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.8380
วันที่: 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเบี้ยปรับจากการใช้ใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 89 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          1. สท. พบว่า มีผู้ประกอบการหลายรายนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งใบกำกับภาษีดังกล่าวออกโดยผู้ประกอบการที่ไม่มีสิทธิออกตามมาตรา 86/13 แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ก่อนที่จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ สท.ชลบุรี 1 ได้ดำเนินการตรวจสภาพกิจการ ตรวจปฏิบัติการเฉพาะประเด็น และตรวจสอบภาษีอากรผู้ประกอบการดังต่อไปนี้
                    1.1 บริษัท ค. จำกัด ได้นำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ได้รับจากบริษัท ท. จำกัด ที่เป็นการเรียกเก็บค่าบริการขนส่งภายในประเทศ และได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร มาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ค. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.30) เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงภาษีซื้อให้ถูกต้องตามมาตรา 83/4 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว โดยได้ชำระภาษี จำนวน 2,598,578.38 บาท พร้อมทั้งเงินเพิ่ม จำนวน 705,476.86 บาท แต่เบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ตั้งเป็นหนี้ภาษีอากรค้างไว้ จำนวน 2,598,578.38 บาท ทั้งนี้ บริษัท ค. ได้ยื่นคำร้องของดเบี้ยปรับมายังสำนักอุทธรณ์ภาษี และอยู่ในระหว่างการพิจารณา
                    1.2 บริษัท ช.จำกัด ได้นำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ได้รับจากบริษัท ฮ.จำกัด ซึ่งได้เรียกเก็บค่าบริการสำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 ก่อนที่บริษัท ฮ.จะได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร โดยภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ช. ได้ไปยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงภาษีซื้อให้ถูกต้อง พร้อมทั้งชำระภาษี จำนวน 30,709.00 บาท และเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 15,354.50 บาท แล้ว และได้ยื่นคำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับไว้
          2. สท. หารือว่า บริษัท ค. และบริษัท ช. จะต้องรับผิดชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามบทบัญญัติใดแห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย           กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่นำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ซึ่งออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกตามมาตรา 86/13 แห่งประมวลรัษฎากร ไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่า มีการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีฉบับนั้น ไม่ถือเป็นการนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องรับผิดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(7) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ต้องรับผิดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 80/40526

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020