เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8353
วันที่: 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3 มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 29
ข้อหารือ

         1. บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535ประกอบกิจการโรงแรม รับจ้างบริหารจัดการธุรกิจศูนย์การค้า และรับจ้างบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม
         2. บริษัทฯ มีแผนงานในการขยายธุรกิจการลงทุน แห่งใหม่ที่จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงาน และการเตรียมงานก่อสร้างตามลำดับ บริษัทฯ มีใบกำกับภาษีซื้อที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างโรงแรมและศูนย์การค้าได้แก่ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าควบคุมงาน และค่าก่อสร้างอาคาร เป็นต้น ลักษณะการก่อสร้างเป็นอาคาร1 หลัง ใช้ฐานราก โครงสร้างเดียวกัน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของโครงการทั้งหมดประกอบด้วยชั้นที่ 1 ถึง 9 พื้นที่หลักเป็นศูนย์การค้าและพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ต้อนรับลูกค้า ห้องประชุมและห้องอาหารของโรงแรม และชั้นที่ 10 ขึ้นไป ใช้ในกิจการโรงแรม อีกทั้งใช้พื้นที่บางส่วนในการให้เช่าอาคารดังกล่าวจึงมีพื้นที่ใช้ร่วมกันของทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่น ฐานรากตึก งานระบบสาธารณูปโภค ผนังอาคาร เพดาน พื้น ทางหนีไฟ ปล่องลิฟท์ และแท็งก์น้ำบนหลังคาอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันของทั้งสองกิจการดังกล่าว ไม่สามารถแบ่งขอบเขตการใช้พื้นที่ระหว่างทั้งสองกิจการได้อย่างชัดเจน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้บริษัทฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามส่วนของรายได้

แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ที่จังหวัดชลบุรีเพื่อใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามมาตรา82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่าพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของกิจการในปีที่ผ่านมา และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 80/40516

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020