เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/8358
วันที่: 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสถานประกอบการตามมาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         1. บริษัทฯ ประกอบกิจการส่งออกถั่ว จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 มีสำนักงานใหญ่และสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาว ก. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
         2. บริษัท B จำกัด ประกอบกิจการซื้อมาขายไปถั่วจำหน่ายภายในประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ Z แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่สถานที่แห่งเดียวกันกับบริษัทฯ คือ เลขที่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และมีนางสาว ก. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท B
          3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสภาพกิจการและตรวจปฏิบัติการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ณ อาคารเลขที่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และได้เข้าสังเกตการณ์ ณ บ้าน ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และจากให้การเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ จากนางสาว ข. ผู้รับมอบอำนาจบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 และวันที่ 27 มีนาคม 2558 พบว่า
                    3.1 บริษัทฯ ประกอบกิจการส่งออก 5 ถั่ว ไปต่างประเทศตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยใช้วิธีติดต่อทางการค้าผ่านระบบอีเมล์และโทรศัพท์ บริษัทฯ ไม่มีอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้สำนักงานและไม่มีพนักงาน แต่บริษัทฯ ซึ่งมีนางสาว ก. เป็นกรรมการบริษัทฯ และเป็นกรรมการบริษัท B ด้วย ได้ให้นางสาว ค.. และนางสาว พนักงานของบริษัท B.เป็นผู้ติดต่อประสานงานการสั่งสินค้า ดูแลจัดการด้านเอกสาร และออกใบกำกับภาษี ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ (Packing List) ให้ลูกค้าบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มิได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสองแต่อย่างใด และบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้จัดทำบัญชีและผู้ดำเนินการทางพิธีการศุลกากรอีกต่างหาก
                    3.2 สถานประกอบการเลขที่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ช. ซึ่งเป็นบุตรชายเจ้าของบริษัท C จำกัด นาย ช. ได้ยินยอมให้บริษัทฯ และบริษัท B.ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานประกอบการและใช้เป็นที่พักอาศัยของพนักงานของบริษัท B. โดยไม่คิดค่าเช่า และพบหลักฐานข้อมูลจ้างพนักงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ตามหลักฐานการยื่นประกันสังคมและข้อมูลงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555
                    3.3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.09) แจ้งย้ายสถานประกอบการจากเดิม เลขที่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไปยังบ้านเลขที่ 8 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ช. และนาย ช. ได้ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้เป็นสำนักงานโดยไม่คิดค่าเช่า บ้านหลังดังกล่าว บริษัทฯ ได้ติดป้ายชื่อบริษัทฯ ให้บุคคลเห็นได้อย่างชัดเจน
         4. ขอได้หารือว่า อาคารพาณิชย์เลขที่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และบ้านเลขที่ 8 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นสถานประกอบการของบริษัทฯ ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

แนววินิจฉัย           หากข้อเท็จจริงปรากฏว่านางสาว ค. และนางสาว ง. พนักงานของบริษัท B ได้ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ อยู่เป็นประจำ ณ อาคารพาณิชย์เลขที่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือบ้านเลขที่ 8 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สถานที่ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสถานที่ที่บริษัทฯ ได้ใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ ดังนั้น อาคารทั้งสองแห่งดังกล่าว จึงเป็นสถานประกอบการตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 80/40524

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020