เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8187
วันที่: 15 ธันวาคม 2560
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         สำนักงานฯ มีภารกิจในการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาที่ทำความตกลงเข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์ เกี่ยวกับทันตกรรมกรณีการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุดแก่ผู้ประกันตนในอัตรา 900 บาท/คน/ปี โดยสถานพยาบาลแต่ละแห่งจะส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนเพื่อขอรับเงินต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา ที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งสำนักงานฯ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา แต่ละแห่งจะดำเนินการจ่ายเงินสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจะคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน เนื่องจากสำนักงานฯ แต่ละแห่งจะคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในกรณีข้างต้นแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานฯ ดำเนินการได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอหารือว่า ค่าบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาได้รับจากสำนักงานฯ สัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อเนื่องตลอดทั้งปี เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด และต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร และต้องใช้แบบแสดงรายการใดในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

แนววินิจฉัย          กรณีสถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาได้ทำความตกลงกับสำนักงานฯ เข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนในอัตรา 900 บาท/คน/ปี นั้น ข้อตกลงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อสำนักงานฯ จ่ายค่าบริการให้แก่สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยบุคคลธรรมดา สำนักงานฯ ย่อมมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการจ่ายเงินให้กับผู้รับรายหนึ่งๆ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10,000 บาท ก็ตาม โดยให้คำนวณหักภาษีในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมินที่จ่าย และต้องนำเงินภาษีที่หักไว้ดังกล่าวไปนำส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน โดยใช้แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.3 พร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.3 ก เพื่อสรุปยอดเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งปีภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
เลขตู้: 80/40509

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020