เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7/7851
วันที่: 1 ธันวาคม 2560
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         1. บริษัทฯ เป็นประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ จังหวัดนนทบุรี
         2. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม จำนวน 2 สาขา ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
         3. บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร (ภ.พ.05.1) เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถแยกการใช้พื้นที่การใช้พื้นที่อาคารได้ว่าส่วนใดใช้สำหรับธุรกรรมประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนใดที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะมีพื้นที่ใช้บริการและพื้นที่ให้เช่าแก่ร้านค้าผสมกัน บริษัทฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในกิจการทั้งสองประเภทตามสัดส่วนรายได้ของกิจการในปีที่ผ่านมา

แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่าพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 80/40497

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020