เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6766
วันที่: 24 ตุลาคม 2560
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560
ข้อหารือ

         บริษัท ฯ ได้หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
                    (1) บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200,000 บาท ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารชุดคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ และให้เช่าที่จอดรถ ประกอบกิจการขายอาหารทุกประเภท เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
                    (2) บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนตุลาคม 2560 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาประสงค์ที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะออกหุ้นเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว
                    บริษัทฯ จึงหารือว่า การที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่บริษัทฯ เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประมาณเดือนตุลาคม 2560 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 หรือไม่

แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีความประสงค์จะเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยให้บุคคลธรรมดาโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้บริษัทฯ เพื่อเป็นการชำระหุ้นเพิ่มทุน หากได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งตนเองใช้ในการประกอบกิจการของตนเองอยู่ก่อนแล้ว เพื่อชำระเป็นค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 5) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้โอนย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 และได้รับสิทธิในการเสียค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลืออัตราร้อยละ 0.01 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วย
เลขตู้: 80/40490

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020