เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2035
วันที่: 17 มีนาคม 2554
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)ฯ ลว. 28 พฤษภาคม 2552
ข้อหารือ          1. นาง อ. ผู้ถือครองที่ดินคนแรกตามหน้าโฉนด ได้ขายที่ดินให้แก่นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร (นายเศวตยนต์ฯ) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 ต่อมานายเศวตยนต์ฯ ได้นำที่ดินมาสร้างบ้านเพื่อจัดสรรขายให้แก่นายพชรพลฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
          2. นาง ก. ผู้ถือครองที่ดินคนแรกตามหน้าโฉนดที่ดิน ได้จดทะเบียนลงชื่อนาย ส. คู่สมรสเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 และในวันเดียวกัน นาย ส. และนาง ก. ได้ขายอสังหาริมทรัพย์ (อาคารพร้อมที่ดิน) ให้แก่นาย อ.
แนววินิจฉัย          การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)ฯ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 นั้น จะต้องเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือห้องชุดมาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้น
          1. กรณีตาม 1. การที่นาง อ. ผู้ถือครองที่ดินคนแรกตามหน้าโฉนด ได้ขายที่ดินให้แก่นาย ศ. ต่อมานาย ศ. ได้นำที่ดินมาสร้างบ้านจัดสรรขายให้แก่นาย พ. ถือได้ว่า นาย พ. ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินที่ยังไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือห้องชุดมาก่อน นาย พ. จึงมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
          2. กรณีตาม 2. หากอสังหาริมทรัพย์ (อาคารพร้อมที่ดิน) ที่นาง ก. ลงชื่อนาย ส. (คู่สมรส) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเป็นสินสมรส ถือเป็นการลงชื่อเป็นเจ้าของรวม ตามมาตรา 1475 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จึงยังไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือห้องชุดมาก่อน นาย อ. ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากนาย ส. และนาง ก. จึงมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อม ที่ดิน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 74/37688

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020