เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5741 วันที่ : 3 สิงหาคม 2554
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อห้องชุดในอาคารชุด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5983 วันที่ : 10 สิงหาคม 2554
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6728 วันที่ : 25 สิงหาคม 2554
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเลือกคำนวณเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6827 วันที่ : 26 สิงหาคม 2554
5.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีหนังสือแต่งตั้งผู้รับจัดการขนส่งสินค้าแทนหนังสือมอบอำนาจ
เลขที่หนังสือ : กค กค 0702/6922 วันที่ : 29 สิงหาคม 2554
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7018 วันที่ : 31 สิงหาคม 2554

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020