เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3122 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2554
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งเครื่องรับฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3173 วันที่ : 3 พฤษภาคม 2554
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเรือลากจูงลำเลียง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3294 วันที่ : 9 พฤษภาคม 2554
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีวิธีการคำนวณอากรเพื่อสลักหลังตราสาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3879 วันที่ : 30 พฤษภาคม 2554

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020