เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2554

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรางวัลตอบแทนพนักงานและพนักงานรับเหมาจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2311 วันที่ : 18 เมษายน 2554
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตรวจมาตรฐานเรือแบบเหมาจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2547 วันที่ : 5 เมษายน 2554
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2566 วันที่ : 8 เมษายน 2554
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2730 วันที่ : 19 เมษายน 2554

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020