เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4112 วันที่ : 3 มิถุนายน 2554
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสำคัญผิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4693 วันที่ : 24 มิถุนายน 2554
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CYROMAZINE 98%
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.4732 วันที่ : 27 มิถุนายน 2554
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีมิได้ชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินภายในกำหนดเวลา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4806 วันที่ : 30 มิถุนายน 2554

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020