เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2554

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีกรุงเทพมหานครโอนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7366 วันที่ : 29 กันยายน 2554
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8002 วันที่ : 29 กันยายน 2554
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งเงินภาษีแทนผู้ขายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7906 วันที่ : 28 กันยายน 2554
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิจัยร่วมกันให้แก่บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3418 วันที่ : 12 กันยายน 2554
5.
เรื่อง :ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่อยู่ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7386 วันที่ : 12 กันยายน 2554
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศโดยเรือเดินทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7419 วันที่ : 12 กันยายน 2554
7.
เรื่อง :ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7241 วันที่ : 7 กันยายน 2554
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7193 วันที่ : 6 กันยายน 2554

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020