เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่ารถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8916 วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2554
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8991 วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2554
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าเช่ารับล่วงหน้าไม่ถูกต้อง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8972 วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2554
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8916 วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2554
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9483 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2554

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020