เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้และรายจ่ายเงินค่าภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าเสื่อมคุณภาพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702 (กม.13)/497 วันที่ : 17 มีนาคม 2554
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2035 วันที่ : 17 มีนาคม 2554
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีโครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมใหม่เบอร์ 5
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.01)/554 วันที่ : 22 มีนาคม 2554
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2135 วันที่ : 22 มีนาคม 2554
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2136 วันที่ : 22 มีนาคม 2554

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020