เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702(กม.13)/497
วันที่: 17 มีนาคม 2554
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้และรายจ่ายเงินค่าภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าเสื่อมคุณภาพ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          กรณีการรับรู้รายได้และรายจ่ายเงินค่าภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้
          1. บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบียร์
          2. ในการเสียภาษีสรรพสามิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องนำส่งภาษีสรรพสามิตก่อนนำสินค้าออกจากโรงงานผลิต
          3. ภาษีสรรพสามิตที่เสียไป บริษัทฯ ยังมิได้รับรู้เป็นรายจ่ายในการดำเนินกิจการ แต่ถือเป็นต้นทุนสินค้า และจะรับรู้เป็นรายจ่ายเมื่อได้ขายสินค้า
          4. ในกรณีที่สินค้าเสื่อมคุณภาพ บริษัทฯ จะต้องแจ้งกรมสรรพสามิตก่อน เพื่อขออนุมัติให้ทำลายสินค้า
          บริษัทฯ ขอหารือ ดังนี้
          1 กรณีที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ทำลายสินค้าจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต บริษัทฯ มีสิทธิรับรู้รายจ่ายภาษีสรรพสามิตที่เสียไป เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้ทำลายสินค้า ถูกต้องหรือไม่
          2 หากต่อมาบริษัทฯ ได้รับคืนภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ทำลายไปแล้ว บริษัทฯ จะต้องรับรู้ภาษีสรรพสามิตที่ได้รับคืน เป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตอนุมัติให้คืนภาษีสรรพสามิต ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย          หากค่าภาษีสรรพสามิต บริษัทฯ ได้ถือเป็นต้นทุนขายของสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีสรรพสามิตดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้ทำลายสินค้า ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 79/2541 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
เลขตู้: 74/37725

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020