เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2135
วันที่: 22 มีนาคม 2554
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 52)ฯ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ข้อหารือ          กรณีกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 52) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสาร 28. (ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ข้อ 1 (3) กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับชำระจากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในการบังคับคดีส่งสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่เดือนละ 2 งวด คือ
          (ก) งวดแรก ค่าอากรที่ได้รับเป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือน ให้นำส่งภายในวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน
          (ข) งวดที่สอง ค่าอากรที่ได้รับเป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันสุดท้ายของเดือน ให้นำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
          ดังนั้น กรมบังคับคดี จึงเห็นว่า หากกรณีผู้ซื้อทรัพย์ชำระเงินครบถ้วนและรับหนังสือไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ในวันที่ 1 ของเดือน กรมบังคับคดีจะต้องรอให้ผู้ซื้อทรัพย์แถลงเหตุขัดข้องในการโอนกรรมสิทธิ์ไว้ 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 ของเดือน ระยะเวลาของการนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์จึงเริ่มนับและเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีจะนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์ดังกล่าวในงวดที่สอง ตามข้อ 1 (3) (ข) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 21) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสาร 28. (ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 52)ฯ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 กรมบังคับคดี จึงขอหารือว่า การนับระยะเวลาการนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์ดังกล่าว ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย          ตามข้อ 1 (3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 21)ฯ ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 52)ฯ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับชำระจากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในการบังคับคดีส่งสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่เดือนละ 2 งวด ตามวันที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว ซึ่งกรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2533 ว่า การนับระยะเวลาการนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์ให้เริ่มนับจากวันที่มีการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้น และ คำว่า "ขายทอดตลาด" ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว หมายถึง การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ไม่มีคู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียร้องคัดค้านการขายทอดตลาดหรือร้องขัดทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว ดังนั้น กรณีผู้ซื้อทรัพย์ได้ชำระเงินค่าอากรครบถ้วนแล้วและรับหนังสือไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ในวันที่ 1 ของเดือน ระยะเวลาของการนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน ซึ่งเป็นวันที่ชำระเงินค่าอากรครบถ้วน เจ้าพนักงานจึงต้องนำเงินค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับชำระดังกล่าว ส่งสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ ตามวันที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 (3) (ก) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 74/37690

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020