เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2730
วันที่: 19 เมษายน 2554
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52)ฯ
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตโลหะดีบุก และโลหะผสมอื่นๆ จำหน่ายดีบุกและโลหะผสมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อประสงค์จะให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างเมื่อออกจากงาน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ ขอทราบว่า กรณีลูกจ้างออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงอายุ 60 ปี และได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52 ) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ กำหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือแสดงความประสงค์จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากเป็นการเกษียณอายุ ตามข้อบังคับของกองทุนฯ โดยการเกษียณอายุตามข้อบังคับลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ลูกจ้างจะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 2(36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 277 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อ 3(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553
เลขตู้: 74/37707

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020