เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702(กม.01)/554
วันที่: 22 มีนาคม 2554
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีโครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมใหม่เบอร์ 5
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(5) มาตรา 91/16(6) และมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          รัฐวิสาหกิจขอหารือภาระภาษีของเงินสนับสนุนในส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับ จำนวนเงิน 1,900 ล้านบาท ดังนี้
          1. กรณีที่รัฐวิสาหกิจนำเงินทุนหมุนเวียนมาจ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องผ่อนชำระคืนตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่คิดดอกเบี้ย ถือเป็นการให้กู้ยืมเงินในการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ และสัญญาระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับผู้เข้าร่วม โครงการฯ ถือเป็นตราสารลักษณะ 5. แห่งตราสารกู้ยืมเงินแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์หรือไม่
          2. การให้กู้ยืมเงินในการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ หากรัฐวิสาหกิจ ไม่คิดดอกเบี้ย จะไม่มีรายรับที่จะนำมาคำนวณเป็นฐานภาษี ตามมาตรา 91/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องยื่นแบบแสดง รายการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะใช่หรือไม่
          3. การไม่คิดดอกเบี้ยจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นรายรับที่พึงได้รับและเป็นฐานภาษีตามมาตรา 91/5(5) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ดังนั้น ในการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ รัฐวิสาหกิจ จะต้องใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี หรือดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเท่าใด และหน้าที่ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ จะเกิดขึ้นเมื่อใด และจะถือว่ารัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ประกอบกิจการชั่วคราว ตามมาตรา 91/13 แห่งประมวลรัษฎากร หรือจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการเสีย ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
          กรณีรัฐวิสาหกิจ นำเงินทุนหมุนเวียนมาให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมใหม่เบอร์ 5 กู้ยืมเพื่อลงทุน ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยต้องผ่อนชำระคืนให้รัฐวิสาหกิจ ภายในระยะเวลา 2 ปี เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการ โดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร และหาก รัฐวิสาหกิจให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจ กำหนดดอกเบี้ยตามราคาตลาดในวันให้กู้ยืมเงิน ตามมาตรา 91/16(6) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. อากรแสตมป์
          สัญญากู้ยืมเงินเข้าลักษณะแห่งตราสาร 5. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งรัฐวิสาหกิจ ผู้ให้กู้เข้าลักษณะฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นองค์การของรัฐบาลที่มิได้ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ ดังนั้น สัญญากู้ยืมเงินรวมทั้งคู่ฉบับหรือคู่ฉีกดังกล่าว ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 74/37803

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020