เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7419
วันที่: 12 กันยายน 2554
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศโดยเรือเดินทะเล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. กรณีผู้รับจัดการขนส่งให้บริการจัดหาระวางเรือจากบริษัทสายการเดินเรือแก่ผู้ส่งสินค้า เพื่อขนส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ดังนี้
               - ผู้รับจัดการขนส่ง จ่ายค่าระวางเรือให้บริษัทสายการเดินเรือ 10,000 บาท
               - ผู้รับจัดการขนส่ง ได้รับค่าระวางเรือจากผู้ส่งสินค้า 12,000 บาท
               - กำไรจากการให้บริการจัดหาระวางเรือ 2,000 บาท
          2.สมาคมฯ จึงขอหารือประเด็นปัญหาภาษี ดังต่อไปนี้
               2.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
               กรณีผู้รับจัดการขนส่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และกรณีผู้รับจัดการขนส่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีตัวแทนที่เป็นนิติบุคคลดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตามมาตรา 65 และมาตรา 66 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
               2.2 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
               กรณีผู้ส่งสินค้าจ่ายเงินค่าระวางเรือสำหรับการขนสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ให้ผู้รับจัดการขนส่งที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และผู้รับจัดการขนส่งที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีตัวแทนที่เป็นนิติบุคคลดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ผู้ส่งสินค้ามีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 เนื่องจากรายได้ดังกล่าวมิใช่เป็นค่าระวางสินค้า แต่เป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาระวางเรือ เพราะผู้รับจัดการขนส่งไม่ใช่ผู้ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ถูกต้องหรือไม่
               2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายได้จากการให้บริการจัดหาระวางเรือเพื่อขนส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศของผู้รับจัดการขนส่ง ไม่ใช่รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ จึงต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ มาคำนวณเป็นมูลค่าฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่มูลค่าของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนสินค้านั้นออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 79/1 (2) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย          การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล เป็นการให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่เป็นการประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล ดังนั้น
          1. กรณีตาม 2.1 และ 2.2 ผู้รับจัดการขนส่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตามมาตรา 65 และมาตรา 66 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร และผู้ส่งสินค้ามีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544
          2. กรณีตาม 2.3 การประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ค่าบริการที่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง มูลค่าของค่าบริการ โดยให้คำนวณจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่ได้มีการเรียกเก็บจากผู้รับบริการ หักด้วยค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่ถูกสายการเดินเรือเรียกเก็บ โดยให้ผู้ประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลใช้ใบตราส่งสินค้า (เฮ้าส์บิลออฟเลดิง) เป็นใบกำกับภาษี โดยให้แยกค่าบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของค่าบริการ ออกจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่ถูกสายการเดินเรือเรียกเก็บ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบจำนวนค่าบริการซึ่งเป็นฐานภาษีที่แท้จริง ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า
เลขตู้: 74/37870

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020