เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9729
วันที่: 9 ธันวาคม 2554
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาลแห่ง สาธารณะรัฐสิงคโปร์ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ข้อหารือ          เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ประกอบกิจการเป็นสำนักงานบริการส่วนภูมิภาคเพื่อให้บริการส่วนภูมิภาคแก่บริษัทในเครือ อ.ในแถบเอเชียแปซิฟิก บริษัทฯ ทำสัญญาให้ บริการ (Intra-group Pan-Asian Service Agreement) กับบริษัทในเครือ อ. ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งบริษัท อ. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัด ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย โดยบริษัท อ. ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ผู้ให้บริการตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนเพิ่มใน อัตราร้อยละ 5 สำนักงานฯ ขอทราบว่า บริษัท อ. มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อจ่ายเงินได้ค่าบริการตามสัญญาให้บริการดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย          การให้บริการของบริษัทฯ ตามสัญญาให้บริการ (Intra-group Pan-Asian Service Agreement) เป็นการให้คำแนะนำที่มีลักษณะทั่วไป โดยรายละเอียดของคำแนะนำ ไม่เข้าลักษณะเป็นวิทยาการหรือ Know-how แต่อย่างใด ดังนั้น ค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นกำไรธุรกิจ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีสถานประกอบการ ถาวรในประเทศไทย บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าว ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาฯ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 และเมื่อบริษัท อ. จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาให้แก่บริษัทฯ บริษัท อ. จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้พึง ประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
เลขตู้: 74/37940

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020