เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9667
วันที่: 7 ธันวาคม 2554
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกอบกิจการสายการบินในประเทศไทย มีรายได้จากการประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับยก เว้นไม่ต้องนำรายได้ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน
          2. บริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 นอกจากบริษัทฯ มีรายได้ค่าขนส่งระหว่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารฯ บริษัทฯ จึงขออนุมัตินำรายได้จากดอกเบี้ยดังกล่าวยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) โดยเสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 5 ของยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามหนังสือลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 และชำระภาษีไว้จำนวน 516.91 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ซึ่งการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ดังกล่าวเป็นการยื่นก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับ ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ให้เหตุผลว่า เพื่อมิให้พ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2553
แนววินิจฉัย          บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่าง ประเทศและประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศ มีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ นอกจากรายได้จากกิจการขนส่ง ระหว่างประเทศ บริษัทฯ จะต้องนำดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิสำหรับรายได้ดังกล่าวได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับรายได้ดอกเบี้ยรับจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552 เป็นต้นไป
เลขตู้: 74/37939

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020