เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9567
วันที่: 1 ธันวาคม 2554
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายยางพารา
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ตามข้อ 3(9)
ข้อหารือ          กรณีสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมผลผลิตยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นอัน ผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดๆ ของต้นยางพาราจากสมาชิกแล้วจำหน่ายให้กับบริษัทภายในประเทศ เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินจากบริษัทและ จ่ายเงินค่าผลผลิตให้สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ไม่ใช่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
แนววินิจฉัย          สหกรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สหกรณ์ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 0.75 สำหรับการซื้อยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดๆ ของต้นยางพารา เฉพาะกรณีสหกรณ์ผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากยางพาราดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้ยางนั้นเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ ตามข้อ 3(1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ส่วนกรณีกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ เป็นผู้จ่าย เงินได้พึงประเมินในกรณีดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ 3(9) ของคำสั่งกรม สรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 74/37937

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020