เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8972
วันที่: 10 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าเช่ารับล่วงหน้าไม่ถูกต้อง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง และมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          กรณีพันตำรวจเอก บ. มีเงินได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าและ ได้นำเงินตอบแทนสิทธิการเช่าไปยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 93 ไว้ ภายในกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้ จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 แล้ว แต่ชำระภาษีไว้ไม่ครบถ้วน ซึ่ง สภ. เห็น ว่า พันตำรวจเอก บ. ยังคงได้รับสิทธิจากประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว หากมีการชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานประเมิน โดยประเมินภาษีเงินได้ปี 2551 ถึงปี 2554 ให้ถูกต้องได้ หรือหากผู้มีเงินได้ตรวจพบเองก็มีสิทธิยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 93 ชำระ ภาษีพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมายให้ถูกต้องได้ จึงหารือว่า ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีพันตำรวจเอก บ. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 สำหรับค่า ตอบแทนสิทธิการเช่าและค่าเช่าล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่เฉลี่ย ตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่าไม่ถูกต้อง พันตำรวจเอก บ. ยังคงได้รับสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว หากมี การชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานประเมินจะทำการประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 60 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยประเมินภาษีเงินได้ปี 2551 ถึงปี 2554 ให้ถูกต้องได้ หรือหากพันตำรวจเอก บ. ได้ตรวจพบเองก็มี สิทธิยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 93 ชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมายให้ถูกต้องได้
เลขตู้: 74/37910

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020